พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin – We have enough (to eat)

 คำพ่อสอน คำสอนของในหลวง พระบรมราโชวาท พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง พออยู่ พอกิน

พออยู่พอกิน Paw Yoo Paw Gin – We have enough (to eat)
Is it good if we have enough food, water and all needs in a living? Be patient to see what the King Bhumibol said about Paw Yoo Paw Gin – We have enough to live and eat.

การมีอาหารเพียงพอ น้ำเพียงพอและสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงค์ชีพเป็นสิ่งที่ดีไหม? โปรดอดทนฟังสักนิดถึงสิ่งที่องค์ภูมิพลได้รับสั่งเกี่ยวกับการ “พออยู่ พอกิน” หรือ การมีเพียงพอที่จะอยู่และกิน

One of the beloved King’s great words told how Thai people to live well even less money. Philosophical meanings in all of the King’s words sometimes sounded strange, but highly worth to learn.

หนึ่งในคำสอนของพระมหากษัตริย์ที่รักยิ่งของเราที่รับสั่งไว้ว่า คนไทยจะมีชีวิตที่ดีได้แม้ไม่ร่ำรวยเงินทอง ความหมายอันเต็มไปด้วยหลักปรัชญาในคำสอนทุกคำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บางครั้งฟังแล้วรู้สึกแปลกๆ แต่รู้ไว้เถิดว่า จีคลับ  มีคุณค่าอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้

Paw yoo paw gin , in Thai context, sounded it describes the condition of poverty that is too shallow. Deep in the message, paw yoo paw gin is expected to tell how nice living a human can have when he has got needed things enough for his life.

พออยู่ พอกิน ในบริบทของสังคมไทย ฟังดูเหมือนคำที่อธิบายภาวะของความยากจนซึ่งยังตื้นเขินเกินไป ลึกลงไปในข้อความ “พออยู่ พอกิน”  Gclub online  นั้นต้องการจะอธิบายถึงภาวะที่ดีของการเป็นอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถมีได้ เมื่อเขามีสิ่งที่จำเป็นเพียงพอในความเป็นอยู่

When you have got enough things for your life, it’s right time for development, that is the most important thing for a human’s life. (Undevelopable one must have shortage of something.)

เมื่อเรามีสิ่งจำเป็นในการดำรงค์ชีพ ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต่อชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง  Gclub casino  (มนุษย์ที่พัฒนาไม่ได้คงยังมีบางอย่างไม่เพียงพอ)

The King said that Paw yoo paw gin gawn laeo koi Patthana Rao kaw hai bum-bud hai dai gawn => prakhap-prakawng => Pben tee pruek-sa => Pben phu chuay-leua khon-eun tdaw-pbai

The King said that we should have enough for living, to live and to eat, then to develop. Let’s heal it first, then to sustain and after that you may be giving advice and supporting others.

Please follow and like us:
0